Polityka Prywatności Danych

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

W

STUDIU TATUAŻU ARTYSTYCZNEGO TIME4TATTOO

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników, w tym Klientów, korzystających z usług Studia Tatuażu Artystycznego TIME4TATTOO (zwanego dalej Studiem), który świadczy swoje usługi przy l. Obrońców Tobruku 18D, lok. 134 w Warszawie. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Studia.

Administratorem danych osobowych Klientów Studia jest TIME4TATTOO Patryk Walęga, z siedzibą przy Al. Reymonta 32 m 25 w Warszawe, wpisany do Rejestru NIP: 118-075-01-79.

 

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Studio zbiera dane Klientów, które korzystają z usług Studia. W celu realizacji świadczeń Studio zbiera dane osobowe niezbędne ich realizacji oraz do kontaktu z Klientem.

  1. Cel zbierania danych

1) Wszelkie dane podane przez Klienta przed umówieniem zabiegu oraz w jego trakcie są przetwarzane przez Studio wyłącznie w celu realizacji Umowy. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.).

2) Studio informuje, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu realizacji bezpośredniego marketingu własnych towarów.

  1. Prawo dostępu

1) Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2) Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Studia.

5) Studio zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

  1. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Studiem, zgodnie z Regulaminem.
  2. Mechanizm cookies

1) Strona studia używa pliki tekstowe zwane Cookies.

2) Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Klienta.

3) W celu korzystania ze strony Studia konieczne jest zezwolenie na przechowywanie przez Studio na komputerze Klienta Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze stron Sklepu.

4) Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.

5) Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Klienta, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta.

6) Cookies Studia nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.

7) Studio zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze swoich stron internetowych. Studio oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Zamawiających.

  1. Dostęp do danych osób trzecich

1) Do danych osobowych zbieranych przez Studio mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Studia oraz uprawnione osoby zajmujące się zarządzaniem Studiem, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2) Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

  1. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Studio oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

  1. Wyłączenie odpowiedzialności

1) Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Studia.

2) Studio nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Studio przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

  1. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Studia.

  1. Zmiany Polityki Prywatności

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 1 marca 2015

Polityka Prywatności Danych