Regulamin Kart Podarunkowych TIME 4 TATTOO

Karty Podarunkowe na wykonanie tatuażu w studiu TIME 4 TATTOO.

Color logo - no background

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Kart Podarunkowych
studia tatuażu TIME 4 TATTOO

obowiązuje od dnia 12.12.2019 r.

W niniejszym regulaminie Kart Podarunkowych TIME 4 TATTOO, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. Wydawca – TIME 4 TATTOO Patryk Walęga, z siedzibą w Warszawie, Al. Reymonta 32/25, 01-842 Warszawa, zarejestrowana pod nr NIP 118-075-01-79
 2. Karta Podarunkowa – bon towarowy w formie papierowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w salonie TIME 4 TATTOOO. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,
 3. Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
 4. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
 • 2
 1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej.
 2. Regulamin dostępny jest :
 3. w siedzibie Wydawcy;
 4. na stronie www.time4tattoo.pl
 5. Wydanie Karty Podarunkowej
 • 3
 1. Karta Podarunkowa wydawana jest w siedzibie Wydawcy, dystrybuowana pocztą lub dostępna podczas specjalnych wydarzeń.
 • 4
 1. Karta Podarunkowa może być używana bezpośrednio po wydaniu Karty Klientowi.
 2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.
 3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

 • 5
 1. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz wykonania usługi dowolnego tatuażu w studiu tatuażu
  TIME 4 TATTOO.
 2. W Salonie TIME 4 TATTOO Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Salonu oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za usługę.
 3. Karta Podarunkowa może być użyta jednorazowo do zapłacenia za usługę zgodnie z zasiloną kwotą.
 4. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
 5. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych które są na Karcie Podarunkowej przepada.
 • 6
 1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
 2. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;
 3. braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranej przez Użytkownika usługi, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 5 ust. 5;
 4. upływu ważności Karty Podarunkowej.
 • 7
 1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.
 2. Wartość Karty Podarunkowej jest na niej wpisana przez pracownika Studia TIME 4 TATTOO. Dodatkowo jest rejestrowana w systemie i powiązana z nr seryjnym zapisanym na karcie.
 3. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej
 • 8
 1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w Studiu tatuażu TIME 4 TATTOO, w godzinach jego otwarcia, listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 lit. a, z dopiskiem “Karta Podarunkowa – reklamacja” lub e-mailem na adres: studio@time4tattoo.pl .
 2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Regulamin Kart Podarunkowych